Огласа за закуп тезги на Авалском Торњу

20/07/2018 | Вeсти

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ“ БЕОГРАД

расписује

 

ОГЛАС

за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп покретне тезге распоређене на платоу  у подножју Авалског торња

 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПА су покретне тезге – укупно  40 (четрдесет), распоређене на платоу  у подножју Авалског торња

 

 

Предметне тезге се издају у закуп ради излагања и продаје робе широке потрошње- домаће производње: (мед и производи од меда, млечни и сухомеснати производи, органско воће и поврће и прерађевине, вино, сокови и освежавајући напитци, сладолед, пецива и колачи, производи старих заната, уметнички предмети, сувенири, рукотворине и сл.

 

Предметне тезге се издају у закуп на период од 1 годинe.

 

         Пoчeтна цeна предмета закупа је 1.000,00 динара (500,00 динара/м² без ПДВ-а пута 2м2) за сваку појединачну тезгу, што укупно износи 40.000,00 динара без ПДВ-а на месечном нивоу, која ће се плаћати најкасније до 10-тог у текућем месецу за претходни месец.

Понуђач је обавезан да достави понуду месечног износа закупнине изражену у динарима са ПДВ-ом и без ПДВ-а.

Предметне тезге биће дате у закуп понуђачу који понуди највећу цену закупнине на месечном  нивоу.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, понуђачи који су понудили исти износ закупнине, биће позвани да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

        Право учешћа имају правна лица, предузетници, удружења, организације, савези који су уписани у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре или другог надлежног државног органа.

Сваки понуђач је дужан да се пре достављања понуде упозна са условима и обавештењима садржаним у овом огласу. Овај оглас се објављује у дневном листу „Данас“.

 

        Понуда која се подноси обавезно садржи:

За предузетнике: Име и презиме, односно назив и седиште предузетничке радње, фотокопију личне карте, адресу пребивалишта, копију решења о упису у регистар привредних субјеката код АПР-а, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, број телефона.

За правна лица, удружења, организације и савезе: Назив и седиште, копију решења о упису у регистар привредних субјеката код АПР-а или другог надлежног државног органа; матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, број телефона.

За све понуђаче:

–        Доказ о уплати депозита;

–        Износ закупнине (са ПДВ-ом и без ПДВ-а) која се нуди са роком плаћања;

 

Сваки понуђач дужан је да понуду, са припадајућом документацијом, достави у затвореној и  печатираној коверти у року од осам (8) дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Данас“, на адресу:

ЈП „Емисона техника и везе“ Београд,

ул. Јована Ристића бр. 1,  11000 Београд

(VII спрат, канцеларија бр. 7)

 

са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – понуда за закуп покретних тезги – укупно  40 (четрдесет), распоређене на платоу у подножју Авалског торња, у оквиру комплекса „Авалски торањ“,  лично или препоручено путем поште. На полеђини коверте обавезно навести назив, име, адресу и број телефона. Благовремене ће се сматрати све понуде које стигну на адресу предузећа и буду заведене до 15.30 часова последњег дана рока.

Обавеза подносиоца понуде је да уплати депозит за озбиљност понуде, у износу од 40.000,00 динара који ће уплатити на рачун ЈП „Емисиона техника и везе“, код Комерцијалне банке ад Београд,  бр. 205-154307-51, а који ће у случају избора понуде, као најповољније, на основу потписане изјаве најповољнијег понуђача имати и карактер гаранције за редовно измирење обавеза, а који ће бити враћен након истека Уговора о закупу.

Понуђачу који не буде изабран као најповољнији, биће враћен депозит најкасније у року од 8 (осам) дана од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Предметне тезге се могу разгледати, дана 24.07.2018. године у периоду од 09.00 до 14.00 часова, уз претходну најаву особи за контакт Игору Јевтићу, тел. 066/87-77-093 или е-маил: igor.jevtic@etv.rs

Отварање пристиглих понуда обавиће се дана 30.07.2018. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама предузећа, у ул. Јована Ристића бр. 1, спрат VII, канцеларија бр. 4.

 

         Неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.

         Непотпуне понуде се неће рангирати.

 

Комисија ће обавестити учеснике Јавног огласа о избору најповољнијих понуђача, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Изабрани понуђач, по овом огласу, дужан је да са ЈП „Емисиона техника и везе“, у року од 5 (пет) дана од дана пријема обавештења о избору најповољнијег понуђача, закључи Уговор о закупу.

У случају да изабрани понуђач одустане од своје понуде, не поступи по налогу ЈП ЕТВ, не потпише Уговор у остављеном року, односно, благовремено не измири обавезе проистекле из статуса изабраног најповољнијег понуђача – закупца, губи право на повраћај депозита. У овом случају ЈП ЕТВ ће позвати следећег најповољнијег понуђача.

Уколико први поступак прикупљања понуда не успе (не пријави се нико од заинтересованих понуђача) неће се поново објављивати Оглас, већ ће под истим условима бити изабран понуђач непосредном погодбом.