Оглас за закуп простора на Авалском Торњу – блок Б

20/07/2018 | Вeсти

 

На основу члана 22. и 34. Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон и 108/2016), члана 6. и 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 16/2018), Сагласности републичке дирекције за имовину РС бр. 464-21382017 од 12.10.2017. године и Одлуке Надзорног одбора ЈП „Емисиона техника и везе“ бр. О-НО-XLII-6/18 од 25.06.2018.  године

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ“ БЕОГРАД

 

расписује

 

ОГЛАС

за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у оквиру  комплекса „Авалски торањ“

 

 

ПРЕДМЕТ ЗАКУПА је пословни простор у оквиру комплекса „Авалски торањ“, на катaстарској парцели број 1964/17 КО Бели Поток, и то:

–         пословног простора за забаву, угоститељство или трговину, површине 207 м², у објекту испод приступног платоа Авалског торња, Блок Б, у виђеном стању.

 

Предметни простор се даје у закуп на период од 5 (пет) година.

Пoчeтна цeна предмета закупа је 500,00 динара/м² без ПДВ-а на месечном нивоу,  која ће се плаћати најкасније до 10-тог у текућем месецу за претходни месец.

 

Понуђач је обавезан да достави понуду месечног износа закупнине изражену у динарима са ПДВ-ом и без ПДВ-а.

Предмет закупа је намењен за обављање забавне, угоститељске или трговинске делатности.

Предметни простор биће дат у закуп понуђачу који понуди највећу цену закупнине на месечном  нивоу.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, понуђачи који су понудили исти износ закупнине, биће позвани да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Право учешћа имају правна лица и предузетници, који су уписани у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре.

 

Учесници овог огласа у поступку прикупљања затворених писмених понуда не могу бити правна лица и предузетници:

1)     који нису извршили своје обавезе по основу пореза,

2)     који нису извршили своје обавезе по основу комуналних такси,

3)     који су у претходних 12 месеци били у блокади.

 

Сваки понуђач је дужан да достави писани доказ о извршеним горе наведеним обавезама, као и потврду НБС да није био у блокади.

 

Сваки понуђач је дужан, да се пре достављања понуде упозна са условима и обавештењима садржаним у овом огласу. Овај оглас се објављује у дневном листу „Данас“.

 

          Понуда која се подноси обавезно садржи:

За предузетнике: Име и презиме, односно назив и седиште предузетничке радње, фотокопију личне карте, адресу пребивалишта, копију решења о упису у регистар привредних субјеката код АПР-а, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, број телефона.

За правна лица: Назив и седиште, копију решења о упису у регистар привредних субјеката код АПР-а; матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, број телефона.

За све понуђаче:

–        Доказ о уплати депозита;

–        Износ закупнине (са ПДВ-ом и без ПДВ-а) која се нуди са роком плаћања;

–        Потврда да је понуђач као правно лице/предузетник које подноси понуду за закуп простора за обављање забавне, угоститељске и трговинске делатности:

А) основано и послује минимум 10 година, закључно са даном објаве овог огласа;

Б) обавља забавну, угоститељску или трговинску делатност минимум 2 године, закључно са даном објаве овог огласа;

Сваки понуђач дужан је да понуду, са припадајућом документацијом, достави у затвореној и  печатираној коверти у року од осам (8) дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Данас“, на адресу:

ЈП „Емисона техника и везе“ Београд,

ул. Јована Ристића бр. 1,  11000 Београд

(VII спрат, канцеларија бр. 7)

 

са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – понуда за закуп простора у склопу комплекса „Авалски торањ“ – Блок Б“,  лично или препоручено путем поште. На полеђини коверте обавезно навести назив, име, адресу и број телефона. Благовремене ће се сматрати све понуде које стигну на адресу предузећа и буду заведене до 15.30 часова последњег дана рока.

 

Обавеза подносиоца понуде је да уплати депозит за озбиљност понуде, у износу од 100.000,00 динара које ће уплатити на рачун ЈП „Емисиона техника и везе“, код Комерцијалне банке ад Београд,  бр. 205-154307-51, а који ће у случају избора понуде, као најповољније, на основу потписане изјаве најповољнијег понуђача имати и карактер гаранције за редовно измирење обавеза, а који ће бити враћен након истека Уговора о закупу.

 

Понуђачу који не буде изабран као најповољнији, биће враћен депозит најкасније у року од 8 (осам) дана након коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.

 

Предметни простор се може разгледати, дана 24.07.2018. године у периоду од 10,00 до 14,00 часова, уз претходну најаву особи за контакт Игору Јевтићу, тел. 066/87-77-093 или е-маил: igor.jevtic@etv.rs

Отварање пристиглих понуда обавиће се дана 30.07.2018. године, са почетком у 10,00 часова, у просторијама предузећа, у ул. Јована Ристића бр. 1, спрат VII, канцеларија бр. 4.

 

Неблаговремене  понуде неће бити узете у разматрање.

Непотпуне понуде се неће рангирати.

 

Комисија ће обавестити учеснике Јавног огласа о избору најповољнијих понуђача, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Изабрани понуђач, по овом огласу, дужан је да са ЈП „Емисиона техника и везе“, у року од 5 (пет) дана од дана пријема обавештења о избору најповољнијег понуђача, закључи Уговор о закупу.

У случају да изабрани понуђач одустане од своје понуде, не поступи по налогу ЈП ЕТВ, не потпише Уговор у остављеном року, односно, благовремено не измири обавезе проистекле из статуса изабраног најповољнијег понуђача – закупца, губи право на повраћај депозита. У овом случају ЈП ЕТВ ће позвати следећег најповољнијег понуђача.

Уколико први поступак прикупљања понуда не успе (не пријави се нико од заинтересованих понуђача) неће се поново објављивати Оглас, већ ће под истим условима бити изабран понуђач непосредном погодбом.