Вести

ETV

Успостављени и примењени системи менаџмента

Након екстерне надзорне и сертификационе провере система менаџмента спроведене 14.12.2018. године од стране сертификационог и контролног тела TMS CEE doo, ЈП „Емисиона техника и везе“ је потврдила примењеност система менаџмента квалитетом, животном средином, безбедношћу и здрављем на раду и безбедношћу информација усаглашених са захтевима стандарда ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 45001 и ИСО 27001, и сертификовала успостављеност система менаџмента услугом и енергијом усаглашених са захтевима стандарда ИСО 20000 – 1 и ИСО 50001. Унапређењем, развојем и проширењем  интегрисаног система менаџмента ЈП „Емисиона техника и везе“ стално и континурано унапређује, развија и подиже на виши ниво пословање у свим пословним процесима предузећа и радним активностима запослених.