Šta je digitalna TV?

Pojam televizije podrazumeva prenos slike na daljinu. Tehnološki sistem koji to omogućava obuhvata više celina, od kojih su najznačajnije proizvodnja TV slike (programa), emitovanje i prijem.

Proizvodnja TV programa podrazumeva snimanje jednom ili sa više kamera nekog događaja, scene, osobe, objekta. Takva slika se ili direktno šalje u formi video signala do gledaoca ili se snimak obrađuje i arhivira za kasnije slanje (emitovanje).

Kompletan proces snimanja, obrade i arhiviranja TV programa je uglavnom digitalizovan, jer TV stanice odavno koriste digitalne kamere i ostalu studijsku opremu, ali sve do nedavno, emitovanje TV slike (programa) nije bilo digitalno.

Do pojave satelitske, kablovske i TV preko interneta, jedini način da se TV signal prenese do gledalaca bio je putem zemaljskih predajnika smeštenih, po pravilu, na vrhovima planina. Iako je ovaj vid emitovanja najstariji (a možda baš iz tog razloga), njegova digitalizacija je počela najkasnije.

Digitalizacija emitovanja TV programa kroz mrežu zemaljskih predajnika zahteva:

  • odgovarajuću pripremu signala koji treba emitovati,
  • zamenu postojećih (analognih) predajnika, novim  digitalnim,
  • kao i prilagođavanje kućnih prijemnika.