УСПОСТАВЉЕНИ И ПРИМЕЊЕНИ СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТА

 

ЈП ЕТВ утврђује границе и применљивост система менаџмента да би успоставио Предмет и подручје његове примене:

Систем менаџмента (квалитетом, животном средином, безбедношћу и здрављем на раду и безбедношћу информација), спроводи се у целом ЈП ЕТВ, у свим његовим пословним отвореним и затвореним просторима и свим његовим организационим деловима , а примењује се на делатност, тј. у процесима:

Емитовања дигиталног телевизијског и аналогног радијског програма и пренос података земаљском емисионом  инфраструктуром,

Пружања услуга смештаја телекомуникационе опреме другим корисницима,

Комерцијалне експлоатације Авалског торња.

Најзначајнији аспект животне средине ЈП ЕТВ је последица ванредних ситуација – удеса (пожар, са укљученом експлозијом котла), док су у редовном функционисању ЈП ЕТВ битни аспекти потрошња електричне енергије и горива (потрошња природних ресурса), и одређено нејонизујуће зраћење, док се знатније количине отпада (загађење земљишта) генеришу само периодима преломних промена због промена технологија.

На свим наведеним просторима и у свим процесима руководство и запослени ЈП ЕТВ, могу да обезбеде примену система менаџмента (квалитетом, животном средином, безбедношћу и здрављем на раду и безбедношћу информација), усаглашеног са захтевима стандарда ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 27001.

ПОЛИТИКА ИМС ЈП ЕТВ