Lična karta

JP Emisiona tehnika i veze (JP ETV) osnovano je odlukom Vlade Republike Srbije koja mu je poverila upravljanje emisionom infrastrukturom u Srbiji. („Službeni glasnik RS“, br. 84/2009).

Osnovna delatnost JP ETV su telekomunikacije. Preduzeće raspolaže sa više od 260 emisionih stanica sa predajnicima i repetitorima, među kojima je i Avalski toranj. Najvažniji zadatak preduzeća je stvaranje uslova za prelazak na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa putem zemaljskih predajnika, a glavne obaveze su mu: da obezbedi uslove za nesmetano funkcionisanje emisione infrastrukture koja služi emitovanju radio i televizijskog programa; da redovno održava i razvija kapacitete emisione infrastrukture i sistema veza, da unapređuje njihovo tehničko-tehnološko povezivanje u jedinstven sistem i da doprinosi usklađivanju sistema emisione infrastrukture Republike Srbije sa emisionim sistemima i sistemima veza drugih država.

Osnovni podaci o JP ETV-u:

Pun naziv preduzeća Javno preduzeće “Emisiona tehnika i veze”
Adresa i sedište 11030 Beograd, Kneza Višeslava 88
Datum osnivanja 9.10.2009.
Datum registracije u APR 16.2.2010.
Broj registracije u APR BD 12183/2010
Matični broj 20610131
PIB 106475271
Šifra delatnosti 6120 Bežične telekomunikacije
Oblik svojine 100% javna svojina Republike Srbije
Oblik preduzeća Javno preduzeće
Osnivač Vlada Republike Srbije
Direktor (v.d.) Branko Gogić
Broj zaposlenih 272
Osnovna banka Komercijalna banka
Broj tekućeg računa 205-154307-51