Digitalna mreža

Digitalna mreža predstavlja tehnološki sistem koji omogućava da se formira paket od više televizijskih programa, da se taj paket prenese do svih predajnika u željenoj zoni sevisa i konačno emituje u izabranom formatu. Željena zona servisa može da bude jedna ili više zona raspodele. Svakoj zoni raspodele dodeljeno je nekoliko kanala – frekvencija, pa je moguće formirati i emitovati više paketa signala na jednoj teritoriji.

Važećom regulativom u Srbiji, JP ETV je imalo zadatak da izgradi mrežu za emitovanje tri različita paketa signala – multipleksa. Zahtev važeće regulative je bio da prvim multipleksom bude pokriveno najmanje 95% stanovnika Srbije a drugim i trećim multipleksom više od 90%. Mreža je realizovana tako da je signalom prvog multipleksa pokriveno 98,37%, drugim 97,27% i trećim 96,82% stanovnika Srbije.

Sadržaj prvog multipleksa čine programi RTS i komercijalnih emitera koji su imali dozvole za nacionalno pokrivanje na celoj teritoriji Srbije, plus programi RTV na teritoriji Vojvodine.  Drugi multipleks se sastoji od programa lokalnih i regionalnih TV stanica po zonama raspodele. Treći multipleks čini komercijalni programski paket sa uslovnim pristupom –  Antena PLUS. Prvi i drugi programski paketi su pušeni u rad 07.06.2015, dok se sa komercijalnom eksploatacijom trećeg programskog paketa počelo 15.09.2016 godine.

Spiskovi emisionih lokacija sa kanalima na kojima rade predajnici, kao i sadržaj programa po zonama raspodele, nalaze se na našem sajtu i Info kanalu.

Parametri digitalne mreže:

  Network type
  SFN/MFN
  Antenna system
 SISO
  PLP mode
  Single
  FFT size
  32K
 Carrier mode
  Extended
  Modulation
  256QAM rotated
  Code rate
  2/3, 3/4
 Guard interval (GI)
  1/16 (224 μs), 19/256 (266 μs)
  System bandwidth
  8 MHz
  Signal bandwidth
  7.77 MHZ
  Scatered PP
  PP4
  Useful symbol time
  3584 μs
  Estimated bit rate
  36.82-41.5 Mbps
  Video coding
  H.264 / MPEG-4 Part 10
  Audio coding
  MPEG-1 Audio Layer II,  for SD
  HE-AAC and Dolby Digital + for HD