Sve o digitalizaciji

Šta je digitalizacija?

Digitalizovanje je proces predstavljanja u formi elektronskog (digitalnog) zapisa – teksta, fotografije, TV slike, zvuka, trodimenzionalnog objekta. To predstavljanje vrši se pomoću digitalnih uređaja: skenera, digitalnog fotoaparata, digitalne video kamere, računara. Digitalni (elektronski) zapis sastoji se od azbuke sa samo dva ,,slova”- 0 i 1. Tu azbuku nazivamo binarnom, a ,,reči” koje su sastavljene od kombinacije slova binarne ,”azbuke”, na primer: 01000001, 01001101 predstavljaju  digitalne podatake.
Skeniranjem teksta, fotografije, grafike, crteža, mi smo tekst, fotografiju, grafiku, crtež digitalizovali – predstavili u formi digitalnih podataka.

Funkcionisanje jednog digitalnog uređaja može se objasniti na primeru foto aparata:
Stari fotoaparat koristi film – plastičnu traku premazanu posebnim hemijskim premazom osetljivim na svetlost. Svetlost koja obasjava objekat slikanja, usmerena sočivima, pada tačno na film i premaz reaguje na svetlost u zavisnosti od njene jačine, pa se tako na filmu dobijaju obrisi fotografisanog prizora – negativ, pomoću kojega je moguće dobiti fotografiju.

Digitalni fotoaparat takođe koristi sočiva za fokusiranje svetlosti sa fotografisanog objekta, ali ne na film, već na stotine hiljada sićušnih foto senzora koji ,,beleže” podatke o svakom detalju scene (slike, kadra), u formi digitalnog zapisa. ,,Digitalni negativ” je dugačak niz kombinovanih brojeva nula i jedinica (0 i 1).
Na istom principu radi i digitalna video kamera, s tom razlikom što se radi o pokretnim slikama.

Digitalne fotografije, elektronske knjige i biblioteke, skenirani dokumenti, e-mail, SMS, CD, Mp3, DVD su neki od primera digitalizacije koja je uveliko ušla u svakodnevni život.

Zahvaljujući digitalizaciji koja omogućava lakše korišćenje, obradu, čuvanje i  razmenu digitalizovanih podataka svake vrste (muzike, slike, filmova, knjiga i dr.), došlo je do revolucije u razvoju informacionih i komunikacionih tehnologija.