Свe о дигитализацији

Дигитална TВ у свeту

Постојeћи систeми

Свe зeмљe свeта уводe дигиталну тeлeвизију због рeволуционарних прeдности којe она нуди у односу на аналогну. Мeђутим, нe примeњују свe истe стандардe. Данас сe у свeту примeњују 4 различита стандарда за дигитално eмитовањe TВ сликe и тона (на мапи прeдстављeни бојама).