O нама

Успостављени и примењени системи менаџмента

 

Политика интегрисаног система менаџмента


 

Предмет и подручје примене система менаџмента у ЈП ЕТВ


ЈП ЕТВ утврђује границе и примењивост свог система менаџмента да би успоставио Предмет и подручје његове примене, на следећи начин:

Систем менаџмента (квалитетом, животном средином, енергијом, безбедношћу и здрављем на раду и безбедношћу информација), спроводи се у целом ЈП ЕТВ, у свим његовим пословним отвореним и затвореним просторима и свим његовим организационим деловима, а примењује се на делатност ЈП ЕТВ, односно у процесима:

  • Емитовања дигиталног телевизијског и аналогног радијског програма и пренос података земаљском емисионом инфраструктуром;
  • Пружања услуга смештаја телекомуникационе опреме другим корисницима;
  • Комерцијалне експлоатације Авалског торња;

Предмет и подручје примене система за менаџмент услугама (SMS-а) обухвата:

  • Услуге емитовања видео и аудио садржаја телевизијских програма у дигиталном формату посредством дигиталне OFDM модулације у DVB-T2 стандарду преко мреже DVB-T2 предајника и репетитора (геп филера) ЈП ЕТВ са слободним приступом;
  • Услуге емитовања видео и аудио садржаја телевизијских програма у дигиталном формату посредством дигиталне OFDM модулације у DVB-T2 стандарду преко мреже DVB-T2 предајника и репетитора (геп филера) ЈП ЕТВ са условним приступом;
  • Услуге емитовања аудио садржаја и сервисних информација радијских програма посредством аналогне FM модулације преко мреже FM предајника и репетитора ЈП ЕТВ;
  • Услуге дистрибуције модулационих сигнала и преноса података преко дистрибутивне IP мреже ЈП ЕТВ;

Услуге из SMS-а пружа Сектор технике ЈП ЕТВ (оперативни и технолошки одсек) уз помоћ и сарадњу осталих одсека ЈП ЕТВ.

Услуге из SMS-а се пружају на територији Републике Србије, путем мреже земаљских предајника и репетитора (емисионих станица) распоређених на територији целе Републике Србије, а кориснике-клијенте који се баве производњом ТВ и радио програма. Крајњи корисници услуга су грађани Републике Србије.

На свим наведеним просторима и у свим процесима, руководство и запослени ЈП ЕТВ, могу да обезбеде примену система менаџмента (квалитетом, услугама, животном средином, енергијом, безбедношћу и здрављем на раду и безбедношћу информација), усаглашеног са захтевима стандарда ISO 9001ISO/IEC, 20000-1ISO/IEC 27001,  ISO45001,  ISO 14001 и ISO 50001.

Природа процеса пружања услуга ЈП ЕТВ је таквог типа да су сви захтеви стандарда ИСО 9001:2015 применљиви у њеном раду.

Најзначајнији аспект животне средине ЈП ЕТВ је последица ванредних ситуација – удеса (пожар, са укљученом експлозијом котла), док су у редовном функционисању ЈП ЕТВ битни аспекти потрошња електричне енергије и горива (потрошња природних ресурса) и одређено нејонизујуће зрачење, док се знатније количине отпада (загађење земљишта) генеришу само периодима преломних промена због промена технологија.

Ванредне ситуације, које могу имати утицај на животну средину, у ЈП ЕТВ су првенствено и најзначајние разне врсте пожара (евентуално додатно појачане експлозијама), али и занемарљиво значајне ванредне ситуације, као што су изливање горива, уља или мазива из возила, цурење гаса из расхладних уређаја или истицање хемикалија које се користе у процесима одржавања из оштећене амбалаже.