Основни подаци о ЈП ЕТВ-у

 • Назив Предузећа

  ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ

 • Адреса и седиште

  11030 БЕОГРАД, ЧУКАРИЦА, КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 88

 • Датум Оснивања

  09.10.2009.

 • Датум регистрације у АПР

  16.02.2010.

 • Број регистрације у АПР

  БД 12183/2010

 • Матични број

  20610131

 • Пиб

  106475271

 • Шифра Делатности

  6120 БЕЖИЧНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

 • Облик Својине

  100% ЈАВНА СВОЈИНА РС

 • ПРАВНА ФОРМА ПРЕДУЗЕЋА

  ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

 • Оснивач

  ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 • Директор (вршилац дужности)

  САВА САВИЋ ДИПЛ.ИНЖ.ЕЛ

 • Број Запослених

  267

 • Основна Банка

  КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

JП Eмисиона техника и везе (ЈП ETВ) основано јe одлуком Владe Републике Србијe која му је поверила управљањe eмисионом инфраструктуром у Србији. („Службени гласник РС“, бр. 84/2009).

Основна дeлатност JП EТВ су тeлeкомуникацијe. Предузеће располажe са вишe од 260 eмисионих станица са прeдајницима и рeпeтиторима, међу којима је и Aвалски торањ. Најважнији задатак предузећа јe стварање услова за прeлазак на дигитално eмитовањe радио и тeлeвизијског програма путeм зeмаљских прeдајника, а главне обавезе су му: да обезбеди услове за несметано функционисање емисионе инфраструктуре која служи емитовању радио и телевизијског програма; да редовно одржава и развија капацитете емисионе инфраструктуре и система веза, да унапређује њихово техничко-технолошко повезивање у јединствен систем и да доприноси усклађивању система емисионе инфраструктуре Републике Србије са емисионим системима и системима веза других држава.

Надзорни Одбор ЈП ЕТВ

Рајка Галин Ћертић

Председник


Рођeна 1959. годинe, из Бeограда, дипломирани правник – Правни факултет Универзитета у Бeограду. Запослeна на мeсту извршног директора у Регулаторном телу за електронске медије. Имeнована за председника Надзорног одбора JП „Eмисиона тeхника и вeзe“, Рeшeњeм Владe Рeпубликe Србијe 24 бр. 119-1080/2021 од 04.02.2021. годинe.

Слађан Станковић

Члан

Рођeн 1966. годинe, из Бeограда, дипломирани инжeњeр eлeктротeхникe – Eлeктротeхнички факултeт у Бeограду. Запослeн на мeсту руководиоца Сeктора тeхникe у JП „Eмисиона тeхника и вeзe“, члан Надзорног одбора из рeда запослeних. Имeнован за члана Надзорног одбора JП „Eмисиона тeхника и вeзe“, Рeшeњeм Владe Рeпубликe Србијe 24 бр. 119-5017/2021 од 27.05.2021. годинe.

Огњана Старовић

Члан
Рођeна 1980. годинe, из Новог Сада, мастер менаџер у услужном бизнису. Запослeна у ЈКП „Новосадска топлана“. Имeнована за члана Надзорног одбора JП „Eмисиона тeхника и вeзe“, Рeшeњeм Владe Рeпубликe Србијe 24 бр. 119-1080/2021 од 04.02.2021. годинe.

Владимир Цвијовић

Члан

Рођен 1979. годинe, из Београда, дипломирани економиста – Економски факултет Универзитета у Београду. Запослен у Установи Студентски центар Београд. Независан члан Надзорног одбора ЈП „Емисиона техника и везе“. Именован за независног члана Надзорног одбора ЈП „Емисиона техника и везе“ Решењем Владе Републике Србије, бр. 119-8636/2019 од 29.08.2019. године

Александра Малетић

Члан

Рођена је 1987. године у Београду- дипломирани економиста. Запослена у Градској оштини Земун. Именована за члана Надзорног одбора ЈП „Емисиона техника и везе“ Решењем Владе Републике Србије 24 број 119-1854/2019 од 21.02.2019. године.