Бизнис Корисници

01.

Емитовање Видео и Аудио садржаја

ЈП Емисиона техника и везе располаже објектима инфраструктуре на више од 250 (локација емисионих станица на територији Републике Србије (списак емисионих станица и објеката ЈП ЕТВ налази се на сајту предузећа).

 

Мрежу ТВ и радио предајника и репетитора чине објекти инфраструктуре емисионих станица на више од 200 локација емисионих станица.

 

Основна и доминантна техничка услуга ЈП ЕТВ је услуга емитовања програмских видео и аудио садржаја преко DVB-T2 мреже. Објекти инфраструктуре, структура и организација мреже и компоненти мреже прилагођени су овој услузи.

 

Примарна мрежа ТВ и радио предајника састоји се од више од 30 емисионих станица. Све ове емисионе станице опремљене су са непрекидним агрегатским електроенергетским напајањем, системима климатизације и видео надзором.

 

Секундарна мрежа емисионих станица ТВ и радио репетитора састоји се од више од 180 емисионих станица.

DVB-T2 мрежа се у основи састоји од три главне техничо технолошке целине:

  • Национални head end центар и регионални head end центри.
  • Дистрибуциона IP мрежа.
  • Радиодифузна мрежа ТV предајника и репетитора

За емитовање на UHF опсегу територија Републике Србије подељена је на 15 зона расподеле (алотмената) – DVB-T2 SFN мрежа. DVB-T2 мрежа у пуном обиму реализована је у алотментима: Сомбор, Суботица, Кикинда, Црвени Чот, Вршац, Авала, Цер – Маљен, Рудник – Црни Врх Јагодина, Дели Јован, Овчар – Торник, Копаоник, Јастребац, Тупижница, Бесна Кобила.

 

Национални head end центар налази се у Београду на Кошутњаку у згради Радио Телевизије Србије. Регионални head end центри налазе се на емисионим станицама Суботица, Црвени Чот, Вршац, Црни Врх – Јагодина, Цер, Јастребац, Овчар, Копаоник, Дели Јован, Тупижница, Бесна Кобила.

 

DVB-T2 мрежа је пројектована и изграђена тако да истовремено подржи емитовање три мултиплексна пакета. Један мултиплексни пакет заузима један UHF канал.

 

Мултиплексни пакет 1 (мултиплекс 1 – MUX 1) намењен је за произвођаче програмских видео и аудио садржаја и сервисних информација који поседују дозволу за национално покривање и РТВ на територији Војводине.

 

Мултиплексни пакет 2 (мултиплекс 2 – MUX 2) у различитим зонама расподеле намењен је за произвођачи програмских видео и аудио садржаја и сервисних информација који поседују дозволу за регионално и локално покривање.

 

Мултиплексни пакет 3 (мултиплекс 3 – MUX 3) намењен је за емитовање програмских видео и аудио садржаја и сервисних информација са условним приступом (заштићени програмски садржаји) које обезбеђује корисник – оператор.

FM мрежу у овом тренутку у основи чини више од 20 емисионих станица мреже ТВ и радиопредајника и репетитора што укључује 12 најзначајнијиих емисионих станица (Авала, Јастребац, Овчар, …).

Све емисионе станице мреже ТВ и радио предајника и репетитора могу се по потреби користити у сврху емитовања аудио садржаја и сервисних информација радијских програма посредством аналогне FM модулације.

FM мрежом ЈП ЕТВ емитују се аудио садржаји и сервисне информације радијских програма ЈМС РТС (Радио Београд 1, Радио Београд 2 и Радио Београд 202) и ЈМС РТВ (Радио 1, Радио 2, Радио 3).

Уговором о пружању техничких услуга уређују се све међусобне обавезе. Корисник техничких услуга је у обавези да у потпуности испуњава све одредбе Уговора.

 

Корисник је у обавези и одговоран је да у домену своје одговорности обезбеди све техничке предуслове за поузданост реализације техничке услуге.

 

Корисник је у обавези да благовремено и ажурно обавештава ЈП ЕТВ о извођењу радова, интервенцијама и замени инсталиране опреме на објектима ЈП ЕТВ, и да се придржава планираних термина и рокова.

 

Корисник је у обавези да се придржава правила уласка и кретања трећих лица у објектима ЈП ЕТВ, одговоран је за сваку штету причињену у просторијама ЈП ЕТВ.

 

Корисник је обавезан да редовно у валутном периоду измирује месечну обавезу по основу Уговора.

Корисник је у обавези да се придржава правила уласка и кретања у објектима ЈП ЕТВ. За улазак у објекте емисионих станица потребно је да корисник благовремено, а пре уласка у објекте емисионих станица, достави својеручно потписану ИЗЈАВА О УПОЗНАВАЊУ документа ПРЕГЛЕД ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА .

Произвођачи програмских видео и аудио садржаја и сервисних информација подносе попуњен Захтев за приступ мултиплексу (Прилог 1) на адресу електронске поште digital@212.200.255.168 и писаним путем. Сви остали заинтересовани корисници подносе Захтеве (Прилог 2 и Прилог 3) на адресу електронске поште komercijala@212.200.255.168 или писаним путем.

 

Захтев за реализацију техничке услуге разматрају стручне службе ЈП ЕТВ. Ако корисник испуњава опште услове, а за техничку услугу из Захтева постоје технички услови Служба комерцијале ЈП ЕТВ саставља Понуду коју прослеђује кориснику. У случају да за захтевану техничку услугу не постоје технички услови Служба комерцијале ЈП ЕТВ о томе обавештава корисника.

 

Када корисник прихвати Понуду, доставља му се Уговор на потписивање. Пре достављања Уговора кориснику путем поште, исти се кориснику шаље путем електронске поште на сагласност. Текући рачун корисника не сме бити у блокади приликом склапања уговора са ЈП ЕТВ. Корисник је у обавези да достави менице као средство обезбеђења. Потписивањем Уговора између ЈП ЕТВ и корисника, корисник стиче право да користи услуге ЈП ЕТВ.

 

Фактурисање пружене услуге се врши у складу са потписаним Уговором.

 

Захтев за раскид уговора корисник техничких услуга може упутити писаним путем на адресу електронске поште komercijala@212.200.255.168 или путем поште. За раскид уговора неопхоно је да буду испуњени услови из Уговора.

Уговором о пружању техничких услуга уређују се све међусобне обавезе. Корисник техничких услуга је у обавези да у потпуности испуњава све одредбе Уговора.

 

Корисник је у обавези и одговоран је да у домену своје одговорности обезбеди све техничке предуслове за поузданост реализације техничке услуге.

 

Корисник је у обавези да благовремено и ажурно обавештава ЈП ЕТВ о извођењу радова, интервенцијама и замени инсталиране опреме на објектима ЈП ЕТВ, и да се придржава планираних термина и рокова. Корисник је у обавези да се придржава правила уласка и кретања трећих лица у објектима ЈП ЕТВ, одговоран је за сваку штету причињену у просторијама ЈП ЕТВ.

 

Корисник је обавезан да редовно у валутном периоду измирује месечну обавезу по основу Уговора.

 

Корисник је у обавези да се придржава правила уласка и кретања у објектима ЈП ЕТВ. За улазак у објекте емисионих станица потребно је да корисник благовремено, а пре уласка у објекте емисионих станица, достави својеручно потписану ИЗЈАВА О УПОЗНАВАЊУ документа ПРЕГЛЕД ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА (Прилог 5).

02.

Реализација техничких услуга

03.

Техничке услуге које реализујемо

Видео и аудио садржаји телевизијских (радијских) програма у зависности од услова пријема преносе се до крајњих корисника (гледалаца) радиодифузијом преко мреже DVB-T2 предајника и репетитора у дигиталном формату посредством дигиталне OFDM модулације у DVB-T2 стандараду.

 

Обавеза и одговорност корисника техничких услуга емитовања путем DVB-T2 мреже је да обезбеди дистрибуцију и доступност програмских видео и аудио садржаја преко сопствене мреже контрибуције у SDI формату. Тачка приступа је национални head end центар или регионални head end центри.

 

Програмски садржај корисника у SDI формату се у head end-у обрадом и процесирањем преводи (компримује) у MPEG-4 верзија 10 (H.264) ISO/IEC 14496-10формат за видео садржаје, и MPEG 1 layer 2формат за аудио садржаје, мултиплексира са програмским садржајима других корисника у одговарајући мултиплексни садржај–пакет (мултиплекс -MUX).

 

Мултиплексни садржаји –пакети се дистрибуционом IP мрежом преносе до емисионих станица DVB-T2 предајника. Параметри DVB-T2 OFDM модулације, односно модулациона шема која се користи у DVB-T2 мрежи ЈП ЕТВ је:

 

Актуелна модулациона шема представља компромис између оптималне отпорности на сметње емитованог сигнала и максималног нето битског протока који за емисиони UHF канал од 8 MHz и актуелне модулационе параметре износи 36,82Mb/s.

 

Битски проток за видео садржаје стандардне резолуције (SD) је око 2 Mb/s, а за видео садржаје високе резолуције (HD) је око 5 Mb/s.

У зависности од услова пријема аудио садржаји и сервисне информације радијских програма се до крајњих корисника преносе радиодифузијом преко мреже FM предајника и репетитора посредством аналогне FM модулације. Обавеза и одговорност корисника техничких услуга емитовања путем FM мреже је да обезбеди дистрибуцију и доступност програмских аудио садржаја и сервисних информација преко сопствене мреже контрибуције у неком од следећих аудио формата: Stereo Audio, MPX, AES/EBU у тачки приступа мрежи.

 

Тачка приступа је национални head end центар или регионални head end центри.

 

Аудио садржаји и сервисне информације се преко IP дистрибуционе мреже прослеђују до радиодифузне мреже FM предајника а затим се даље радиодифузијом посредством аналогне FM модулације преносе до мреже FM репетитора.

Објекти инфраструктуре емисионе станице су објекти, просторије и антенски стубови за смештај телекомуникационих уређаја и опреме, електроенергетска постројења и инсталације, постројења и системи климатизације.

 

Објекти инфраструктуре на свим локацијама емисионих станица којима располаже ЈП ЕТВ могу се издати за смештај уређаја и опреме корисника у сврху закупа ако за то постоје одговарајући и потребни технички услови.

Дистрибуцијa модулационих сигнала и пренос података реализује се коришћењем слободних капацитета дистрибуционе IP мреже.

 

Обавеза и одговорност корисника техничких услуга дистрибуције модулационих сигнала и преноса података путем IP мреже је да обезбеди дистрибуцију и доступност модулационих сигнала или података за пренос преко сопствене мреже контрибуције у одговарајућем – усаглашеном формату у тачки приступа мрежи.

 

Тачка приступа је национални head end центар или регионални head end центри.

Инжењери и техничари ЈП ЕТВ су стручни и обучени за извођење најсложенијих сервиса, подешавања и поправке опреме и уређаја из области телевизијског и радио емитовања и преноса у лабораторијама опремљеним одговарајућим мерним средствима и алатима.

 

Теренске екипе инжењера, техничара и монтера ЈП ЕТВ опремљене су мерним средствима,алатима и теренским возилима за извођење најсложенијих послова монтаже и демонтаже, сервиса, подешавања и попарвке опреме и уређаја из области телевизијског и радио емитовања и преноса на емисионим локацијама.

Translate »