Пројектовање и изградња телекомуникационих система

JП ЕТВ има лиценце Министарства животне средине, рударства и просторног планирања за „израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства или надлежни орган аутономне покрајине“. То су:

П150Е3

Пројекти телекомуникационих мрежа и система за телекомуникационе објекте, односно мреже, системе или средства која су међународног и магистралног значаја

П151Е3

Пројекти телекомуникационих мрежа и система за телекомуникационе објекте, односно мреже, системе или средства која се граде на територији две или више општина

Oд истог министарства ЈП ЕТВ добило је и „лиценце за грађење објеката за које
грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, или надлежни орган аутономне покрајине”. То су:

П150Е3

Пројекти телекомуникационих мрежа и система за телекомуникационе објекте, односно мреже, системе или средства која су међународног и магистралног значаја

П151Е3

Пројекти телекомуникационих мрежа и система за телекомуникационе објекте, односно мреже, системе или средства која се граде на територији две или више општина

Лиценце наших инжењера

353

Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система

310

Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње

453

Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система

410

Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње

350

Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона

330

Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике

450

Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона

430

Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике

Наши Корисници