Политика ИМС ЈП ЕТВ 2022

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА, РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, БЕЗБЕДНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА, УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА И ЕНЕРГЕТСКА ПОЛИТИКА

Своју мисију, управљање емисионом инфраструктуром за емитовање телевизијских и радио сигнала, коју је Влада Републике Србије као основни задатак поверила ЈП ЕТВ, остварујемо кроз нашу пословну филозофију коју заснивамо на пружању квалитетних и поузданих услуга дигиталног и аналогног емитовања радио и телевизијских програма путем мреже земаљских предајника и репетитора, као и вршењу других услуга из области електронских комуникација, које су у потпуности усаглашене са важећим законима, техничким стандардима и захтевима корисника.

Визија ЈП ЕТВ је да остане водећа компанија која поставља највише стандарде у области емитовања радио и телевизијских програма путем мреже земаљских предајника, у увођењу нових дигиталних технологија и мултимедијалних сервиса, као и у развоју нових конвергентних платформи за емитовање.

Стратешки циљеви ЈП ЕТВ су:

 • Задовољни корисници;
 • Континуирано побољшање квалитета постојећих и увођење нових сервиса и услуга;
 • Увођење нових технологија у емитовању и преносу аудио-визуелних садржаја;
 • Повећање броја корисника услуга;
 • Задржавање и повећање покривености становништва дигиталним сигналом;
 • Рационално коришћење расположивих капацитета мултиплекса за дигитално телевизијско емитовање;
 • Обезбеђивање услова за несметано функционисање и безбедан рад средстава и објеката јединственог система емисионе инфраструктуре на територији Републике Србије, усклађеног са емисионим системима и системима веза других држава;
 • Управљање свим идентификованим аспектима животне средине;
 • Посвећеност сталном унапређивању и превенцији загађења;
 • Ефикасно коришћење енергије при реализацији свијих пословних активности;
 • Посвећеност обезбеђивању доступности информација и неопходних ресурса за остваривање циљева и посебних енергетских циљева;
 • Брига о здрављу запослених и безбедним условима рада;
 • Приврженост превенцији повреда и угрожавања здравља запослених и корисника наших услуга и приврженост сталном побољшању OH&S учинка и OH&S система управљања;
 • Одржавање интегритета информационог система и имовине предузећа, као и безбедности имовине корисника, кроз заштиту комплетне материјалне и информационе имовине од свих облика претњи, интерних и екстерних, случајних или намерних;
 • Поштовање одговарајућих законских, подзаконских и других прихваћених захтева, који се односе на заштиту животне средине, на енергетску ефикасност и потрошњу енергије, на опасности по здравље и безбедност на раду и на безбедност информација у делатности којом се ЈП ЕТВ бави;
 • Препознавање ризика који прете обављању функција, послова и надлежности и управљање препознатим ризицима, који се односе на реализацију циљева, запослене, расположива финансијска средства и способност за пружање услуга, чиме се обезбеђује разумна сигурност да се претње избегну, а прилике не пропусте.

 

ЈП „Емисиона техника и везе“ утврђене стратешке циљеве остварује поштовањем следећих начела:

 • Услуге које се пружају корисницима морају бити квалитетне и поуздане, крајње ефикасне и економично реализоване;
 • Захтеви заинтересованих страна биће решавани у складу са позитивном законском регулативом уз поштовање свих њихових права и интереса, и уз објективно сагледавање свих чињеница од значаја за решавање њихових захтева;
 • Јавност у раду и транспарентност свих процеса уз поштовање општеприхваћених етичких норми

и спровођењем и сталним побољшањем ефективности система менаџмента, што обухвата:

 • Утврђивање и испуњавање захтева заинтересованих страна ради повећања њиховог задовољства радом ЈП ЕТВ;
 • Лидерску улогу руководства у свим процесима система менаџмента;
 • Искоришћење креативних потенцијала сваког запосленог, уз њихово стручно оспособљавање и настојање свих запослених да своје обавезе ураде на време и добро – први пут и сваки пут;
 • Правовремено планирање, спровођење, проверавање и преиспитивање свих процеса система менаџмента;
 • Стално повећавање ефикасности и ефективности свих процеса, уз побољшавање и унапређење перформанси наших услуга и смањивање трошкова, ради повећања укупних учинака система менаџмента и профитабилности укупног пословања;
 • Управљање свим процесима система менаџмента на основу прикупљених и анализираних података и информација;
 • Стварање, одржавање и унапређивање коректних партнерских односа са заинтересованим странама, укључујући и добављаче и кориснике;
 • Обезбеђење поверљивости, интегритета и расположивости информација, односно њихову заштиту од неовлашћеног приступа, измене и употребе, било случајним или намерним активностима;
 • Адекватне анализе ризика с којима се ЈП ЕТВ сусреће у пословању и предузимање адекватних мера да се ти ризици смање на разумну меру или потпуно елиминишу;
 • Прилагођено, брзо, ефикасно и ефективно поступање код откривања свих грешака, пропуста, отказа и неусаглашености, у циљу њиховог отклањања или спречавања поновног појављивања;
 • Планирање и обезбеђење заштите свих врста имовине ЈП ЕТВ.

У испуњавању постављених циљева, сви запослени дају свој лични допринос успостављањем, доследном применом, надзором, преиспитивањем, одржавањем и побољшањем система менаџмента квалитетом усклађеним са захтевима стандарда ISO 9001:2015, система менаџмента услугама усклађеним са захтевима стандарда ISO 20000 – 1: 2018, система менаџмента безбедношћу информација усклађеним са захтевима стандарда ISO 27001:2014, система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду усклађеним са захтевима стандарда ISO 45001:2018, система менаџмента животном средином усклађеним са захтевима стандарда ISO 14001:2015 и система менаџмента енергијом усклађеним са захтевима стандарда ISO 50001:2018.

 

Кроз појединачне политике и документоване информације ЈП ЕТВ, утврђене су додатне одреднице ове политике којима се обезбеђује њена реализација.

 

Сви стално запослени и радно ангажована лица, уговорне и остале спољне стране, свесни су својих обавеза и одговорности које су дефинисане у оквиру њихових описа послова и одговарајућих докумената.

 

Сви запослени су дужни да прате и спроводе политику коју је утврдило руководство предузећа.

Последице непоштовања утврђене политике дефинисане су одредбама интерних аката којима је регулисана област одговорности запослених за повреде радне обавезе односно у одговарајућим документима којима је регулисана сарадња са осталим странама/трећим лицима.

Београд, 08.04.2022. године

ЈП „Емисиона техника и везе“

Translate »