Сертификати

ЈП ЕТВ донело је стратешку одлуку да усвајањем (увођењем и применом) стандардизованих система менаџмента (систем менаџмента квалитетом, услугама, животном средином, безбедношћу и здрављем на раду, енергијом и безбедношћу информација) ради на побољшању укупних перформанси свог пословања и тиме обезбеђује чврсту основу за иницијативе за одрживи развој.

ISO-IEC 20000-1-2018 25.01.22.

ISO 50001-2018 23.02.22.

ISO-IEC 45001:2018

Одрживи развој, како га је ЈП ЕТВ прихватило представља интегрални развој, усклађен са потребама заштите и унапређења животне средине и очувања енергије, који омогућава садашњим и будућим генерацијама задовољење њихових потреба и побољшање квалитета живота, али водећи рачуна о садашњости, безбедности својих запослених и корисника, као и безбедности информација којима располаже.

ISO-IEC 9001:2015

ISO-IEC 14001:2015

ISO IEC 27001:2014

Имплементацијом, сертификацијом, одржавањем и сталним унапређењем интегрисаног система менаџмента, ЈП ЕТВ унапређује своју пословну ефикасност и ефективност и ради у континуитету на разумевању контекста пословања предузећа и захтева и очекивања корисника и свих заинтересованих страна као и на препознавању и смањењу ризика и подстицању прилика.

Translate »